Dit is een concept profiel van mijn werk als ervaringswerker

 

 

 

 

Kern van de functie:

Ondersteunt, mede op grond van eigen ervaringen, behandelaren en cliënten bij de uitvoering van onderdelen van het behandelprogramma. (Rehabilitatievisie- /uitgangspunten en het vastgesteld behandelplan zijn daarin leidend). Vervult daarmee een brugfunctie tussen cliënt en behandelaar. Functioneert als “maatje’ voor de cliënt, rekening houdend met de psycho sociale kwetsbaarheid van die cliënt.

 

 

 

 

 

Situatieschets:

(RVE: ambulante, transmurale en klinische setting)


Plaats in de organisatie:

Ontvangt hiërarchische leiding van de teammanager en ontvangt functioneel leiding van de behandelaren. Kan functionele richtlijnen ontvangen van andere disciplines.

 

 

 

 

 

Taken/ verantwoordelijkheden in hoofdlijnen:

-          Begeleiden van cliënten en benaderen van hun sociale netwerk;

-          leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling en realisatie van signaleringsplannen;

-          rapporteren en deelnemen aan overlegvormen (ACT);

-          geven van training en voorlichting

-          verrichten van overige taken.

 

 

Uitwerking in activiteiten:

Begeleiden van cliënten:

·          Onderhoudt contact met cliënten, zowel ambulant, transmuraal als klinisch

·          Geeft adviezen aan cliënten m.b.t de signalerings- en behandelprogramma’s, waaronder psycho educatie zowel individueel als in groepsverband; zowel in mono als multi problematiek (schizofrenie, persoonlijkheidsproblematiek, verslaving); motiveert cliënten in hun rehabilitatieproces.

·          begeleidt cliënten op de afdeling, thuis en (straks) de inloop ACT bij het dagelijks functioneren.

 

 

 

 

 

 

Leveren bijdragen aan de ontwikkeling en realisatie van signaleringsplannen:

·          Voert delen van het behandelplan uit aan toegewezen cliënten;

·          observeert cliënten doelgericht en rapporteert hierover;

·          signaleert relevante ontwikkelingen en knelpunten m.b.t. het behandelbeleid t.a.v. individuele cliënten en groepsprocessen;

·          geeft gevraagd en ongevraagd advies ter verbetering van signalerings- en behandelplannen.

 

 

 

 

 

 

Rapporteren en deelnemen aan overlegvormen:

·          neemt q.q. deel aan het ACT overleg;

·          maakt deel uit van het kernteam;

·          overlegt met de RIBW.

·          Woont de thema avonden bij alsmede de teamlunches

·          Is lid van het platform ACT Ervaringsdeskundigen (Utrecht)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geven van training en voorlichting

·          geeft voorlichting mbt schizofrenie, ervaringsdeskundigheid en project Doorbraak (door het hele land)

·          geeft psycho educatie in groepsverband

·          geeft training  en voorlichting aan aankomend ervaringsdeskundigen

 

 

 

 

 

 

Verrichten van overige taken.

·          Schrijft per dienst rapportages over observaties, eigen handelen, interventies en bevindingen ten behoeve van collega's;

·          Opzetten dagbesteding

·          Opzet en onderhoud eigen website mbt schizofrenie, ervaringsdeskundigheid

 

 

 

 

 

 

Functie-eisen, vaardigheden en verantwoordelijkheden.

Kennis:

Opleiding op Mbo-niveau (bijvoorbeeld SPW).  Ruime ervaring op eigen psychiatrisch ziektegebied en volledig daarvan zijn hersteld. Heeft kennis van Rehabilitatievisie en – werkwijze.

Enige kennis van de verplichtingen die voortvloeien uit de wetgeving rond opname en cliënten. Houdt zich op de hoogte van relevante ontwikkelingen in het eigen vakgebied.

Zelfstandigheid

Onderhoudt zelfstandig contacten met cliënten. Beschikt bij het oplossen van problemen over enige vindingrijkheid en initiatief.  Knelpunten in de dagelijkse zorg worden in overleg met de Behandelaren (multidisciplinair) opgelost, terugkoppeling vindt plaats in het team en/of bij de persoonlijk begeleider van de betrokken cliënten.

In crisissituaties moet handelend worden opgetreden.

Sociale vaardigheden.

Goed ontwikkelde sociale vaardigheden zijn vereist (betrokkenheid, hulpvaardigheid, inlevingsvermogen) bij het begeleiden van individuele en groepen cliënten ( alsmede hun familie/relaties) en cliëntensystemen, zeker in de veel voorkomende situaties met een hoge emotionele intensiteit.

Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed.

Er is reële kans op het veroorzaken van (ernstig) fysiek en psychisch letsel bij cliënten door een verkeerde inschatting bij het toepassen van middelen en maatregelen en door het gedwongen karakter van de begeleidingssituaties.

Uitdrukkingsvaardigheid.

Eisen worden gesteld aan mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid bij het zowel mondelinge als schriftelijk rapporteren in het behandeldossier en multidisciplinair team en overdracht van informatie alsmede in contacten met cliënten en cliëntsystemen.

Bewegingsvaardigheid.

Bewegingsvaardigheid is nodig bij het verrichten van diverse zorgtechnische handelingen en het toepassen van technieken van fysieke agressiehantering (deëscaleren agressie)

Oplettendheid

Er worden eisen worden gesteld aan oplettendheid in het kader van observatie en welbevinden van cliënten en cliëntsystemen en de verbale en non-verbale signalen van cliënten; bijna alle cliënten verkeren in meer of mindere mate in een crisissituatie en er vinden dan ook soms incidenten, ruzies etc plaats, soms zelfs meerdere tegelijk.

Oplettendheid is van belang ten aanzien van wijzigingen in de toestand van cliënten en het groepsproces.

Overige functie-eisen.

Geduld, doorzettingsvermogen en humor zijn vereist om cliënten te verleiden tot het ondernemen van activiteiten.

Een sterke persoonlijkheid is vereist vanwege: de veel voorkomende

 

 

crisissituaties, confrontatie met agressie,  automutilatie van cliënten en de

confrontatie met uitzichtloos lijden.

 

 

 

 


 

Hygiëne is belangrijk bij zorgtechnische handelingen.

Integriteit is vereist bij de omgang met vertrouwelijke cliëntgegevens.

De functionaris heeft een duidelijke voorbeeldfunctie als het gaat om zelfverzorging en gedrag. Kennis over de eigen persoonlijkheid en hier consequenties aan durven te verbinden m.b.t. de uitvoer van zorg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inconveniënten:

Fysieke belasting treedt o.a. op bij crisissituaties.

Er is doorlopend sprake van psychische belasting veroorzaakt door de gedwongen begeleidingsituaties en het gesloten karakter van de afdeling, en er is vaak sprake van confrontatie met diepgaand lijden en leed van cliënten.

Er bestaat een reële kans op ernstig letsel door agressie van cliënten.

Bezwarende werkomstandigheden bestaan uit het in contact komen met onaangenaam aandoende materialen.

 

 

 

 

Dit is een concept profiel uit mijn eigen werkzaamheden en kwaliteiten ik geloof dat iedere ervaringswerker een eigen profiel moet hebben naar eigen werkzaamheden en kwaliteiten

 

Een nieuwe tendens is dat ervaringsdeskundige breed over de teams worden ingezet

.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket